pR7SCtzTzZ

pR7SCtzTzZ
Nicename
pr7sctztzz

Quỹ Mở trái phiếu DFVN

Kết quả hoạt động Quỹ Mở Việt Nam trong năm 2020 khá tích cực, với vị trí dẫn đầu thuộc về Quỹ đầu tư VFMVF1 của DragonCapital Vietfund Management. Quỹ ghi nhận mức tăng trưởng 24% so với tăng trưởng của VNINDEX là 15% trong năm. Trong khi các Quỹ phần lớn ghi nhận mức […]

Số lượng nhà đầu tư tham gia Quỹ Mở Việt Nam cập nhật ngày 31/12/2020. Trong đó, quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) chiếm áp đảo với 27 ngàn nhà đầu tư, vượt xa các Quỹ còn lại.

Tổng tài sản Quỹ Mở Việt Nam được cập nhật vào ngày 31/12/2020. Hiện tại có khoảng 30 Quỹ Mở đang hoạt động tại Việt Nam, trong số đó, Quỹ có qui mô lớn nhất thuộc về Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) do TechcomCapital thành lập và quản lý với qui mô lên […]

In 2020, the top performer was VFMVF1, the fund is under managed by DragonCapital Vietfund Management with the growth of 24%. Below is the details of mutual fund operating in Vietnam The performance summary was calculated by last NAV dates in 2020 and 2019, excluding transaction fees that may be applied when investor invests in […]