loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (DCIP)

9596.42

NAV/chứng chỉ quỹ

Tại ngày 31/12/2021

271

Tổng tài sản (AUM)

Đơn vị: tỷ

319

Số nhà đầu tư Quỹ

Trong nước và nước ngoài

Tổng tài sản Quỹ

Cơ cấu danh mục

NAV/chứng chỉ Quỹ

Vòng quay danh mục

Tỷ trọng tiền mặt

Hoạt động phân phối

000 chứng chỉ Quỹ

Dòng tiền

Nhà đầu tư Quỹ

Cơ cấu nhà đầu tư

Giao dịch nội bộ

 

#TênSố lượngGiao dịch
    
    
    
    

Cập nhật hoạt động 2022

Cập nhật theo báo cáo do Các Quỹ công bố ra đại chúng

3.12 %

Thay đổi NAV/chứng chỉ Quỹ từ đầu năm

-0.35 %

Kết quả hoạt động từ khi thành lập

33.2 %

Thay đổi AUM từ đầu năm

2697 %

Thay đổi số nhà đầu tư từ đầu năm

Phân phối

Dòng tiền

AUM (2022 YTD)

Chi phí hoạt động

My Example Heading

My Other Example Heading

EnglishVietnamese