loader
DASHBOARD

Quỹ đầu tư trái phiếu An Bình (ABBF)

10,746.12

NAV/chứng chỉ quỹ

Tại ngày 31/12/2021

778

Tổng tài sản (AUM)

Đơn vị: tỷ

3072

Số nhà đầu tư Quỹ

Trong nước và nước ngoài

Tổng tài sản Quỹ

Cơ cấu danh mục

NAV/chứng chỉ Quỹ

Vòng quay danh mục

Tỷ trọng tiền mặt

Hoạt động phân phối

Chi phí hoạt động

Nhà đầu tư Quỹ

Cơ cấu nhà đầu tư

Giao dịch nội bộ

# Source/Medium Session Users
1 Organic 45547 4646
2 Referrel 157477 9688
3 Direct 577577 15060
4 Social 612098 38677

Cập nhật hoạt động so với đầu năm (YTD)

Cập nhật theo báo cáo do Các Quỹ công bố ra đại chúng

52 %

Thay đổi NAV/chứng chỉ Quỹ từ đầu năm

8 %

Kết quả hoạt động từ khi thành lập

22 %

Thay đổi AUM từ đầu năm

38 %+

Thay đổi số nhà đầu tư từ đầu năm

Dòng tiền (YTD)

Nhà đầu tư
69%
Tổng tài sản
36%
NAV từ đầu năm
%
Dòng tiền
63%
EnglishVietnamese