loader
banner

Kết quả hoạt động Quỹ Mở YTD tháng 07/2022 dựa trên kết quả NAV/CCQ và chưa tính phí giao dịch.

Tên QuỹLoại QuỹYTD tháng 07/2022 (%)
1.Quỹ đầu tư trái phiếu AnBình (ABBF)Trái phiếu 3.94
2.Quỹ đầu tư trái phiếu Amber (ABBF)Trái phiếu n.a
3.Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động (BVFED)Cổ phiếu-18.49
4.Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF)Trái phiếu 2.13
5.Qũy đầu tư cổ phiếu triển vọng (BVPF)Cổ phiếu-8.51
6.Quỹ đầu tư trái phiếu Chubb (CPBF)Trái phiếu -1.52
7.Qũy đầu tư chứng khoán năng động DC (DCDS)Cân bằng-23.85
8.Quỹ đầu tư tăng trưởng (DFVN-CAF)Cổ phiếu-16.82
9.Quỹ đầu tư trái phiếu (DFVN-FIX)Trái phiếu 1.46
10.Quỹ đầu tư trái phiếu (FIDES FBF)Trái phiếu n.a
11.Quỹ đầu tư chủ động (VNDAF)Cổ phiếu-13.04
12.Quỹ đầu tư trái phiếu VND (VNDBF)Trái phiếu 3.97
13.Qũy đầu tư năng động Eastspring (ENF)Cân bằng-7.37
14.Quỹ đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc (VFMVSF)Cổ phiếu-16.58
15.Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng MA (MAGEF)Cổ phiếu-15.1
16.Quỹ đầu tư giá trị MB (MBVF)Cổ phiếu-7.94
17.Quỹ đầu tư cân bằng Manulife (MAFBAL)Cân bằng-10.16
18.Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife (MAFEQI)Cổ phiếu-19.37
19.Quỹ đầu tư trái phiếu PVCom (PVBF)Trái phiếu 3.9
20.Quỹ đầu tư tăng trưởng Ballad VN (TBLF)Cổ phiếu -13.23
21.Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF)Trái phiếu 3.73
22.Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA)Cổ phiếu-12.84
23.Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom ( TCEF)Cổ phiếu-17.91
24.Quỹ đầu tư cân bằng BảnViệt (VCAMBF)Cân bằng-10.61
25.Quỹ đầu tư tiếp cận thị trường VinaCapital (VESAF)Cổ phiếu-8.31
26.Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF (VCBFTBF)Cân bằng-5.32
27.Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF (VCBFBCF)Cổ phiếu-8.27
28.Quỹ đầu tư trái phiếu VCBF (VCBFFIF)Trái phiếu 3.66
29.Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF (VCBF-MGF)Cổ phiếu-4.29
30.Quỹ đầu tư trái phiếu ngân hàng Công thương (VTBF)Trái phiếu 1.49
31.Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (VEOF)Cổ phiếu-9.83
32.Quỹ đầu tư trái phiếu thanh khoản VinaCapital (VLBF)Trái phiếu 3.14
33.Quỹ đầu tư cân bằng tuệ sáng VinaCapital (VIBF)Cân bằng-2.06
34.Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh (VFF)Trái phiếu 4.48
35.Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt Techcom (TCFF)Trái phiếu 4.12
36.Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF)Trái phiếu 4.14
37.Quỹ đầu tư tăng trưởng dài hạn Việt Nam (SSI-VLGF)Cổ phiếu -5.52
38.Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MBBF)Trái phiếu 3.35
39.Quỹ đầu tư trái phiếu Mirae Asset (MAFF)Trái phiếu 3.17
40.Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (DCBC)Cổ phiếu -22.39
41. Quỹ đầu tư định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (DCIP)Trái phiếu 3.7
42.Quỹ đầu tư trái phiếu DC (DCBF)Trái phiếu 4.4

 

    NEWSLETTER REGISTRATION

    Trả lời

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    EnglishVietnamese