BẢNG GIÁ QUỸ MỞ VIỆT NAM

Tên Quỹ Giá CCQ Tăng/giảm Loại
Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF) 18,523.90 10.9%
Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh (VFF) 17,842.03 0.5%
Quỹ đầu tư cân bằng Tuệ Sáng (VIBF) 11,377.99 2.0%
Quỹ đầu tư trái phiếu VCBF-FIF 10,857.54 0.2%
Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF-BCF 21,768.04 2.5%
Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF-TBF 21,777.16 2.4%
Quỹ đầu tư trái phiếu linh hoạt TCFF 11,187.25 0.2%
Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom TCBF 14,721.73 0.4%
Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom TCEF 15,777.03 5.9%
Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) 20,845.17 0.4%
Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) 52,161.27 3.2%
Quỹ đầu tư doanh nghiệp hàng đầu (VFMVF4) 21,738.27 6.3%
Quỹ đầu tư định hướng bảo toàn vốn Việt Nam (VFMVFC) 9,613.01 1.4%
Quỹ đầu tư cân bằng Bản Việt (VCAMBF) 13,699.44 5.9%
Quỹ đầu tư cổ phiếu Manulife (MAFEQI) 13,022.00 1.8%
Quỹ đầu tư cân bằng Manulife (MAFBAL) 12,287.00 5.5%
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN-EMF) 13,450.01 7.8%
Quỹ Đầu tư Năng động ( ENF) 24,771.00 7.7%
Quỹ đầu tư trái phiếu mở rộng Chubb (CBPF) 10,833.48 0.3%
Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED) 16,975.00 4.0%
Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) 16,542.00 0.9%
Quỹ đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) 13,751.00 4.5%
Quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) 22,423.43 18.6%
Quỹ đầu tư trái phiếu SSI (SSIBF) 12,229.03 0.4%
Quỹ đầu tư giá trị MB Capital (MBVF) 17,010.00 1.1%
Quỹ đầu tư trái phiếu MB (MBBond) 11,906.00 0.9%
Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam (MAGEF) 11,463.18 1.5%
Quỹ đầu tư Trái Phiếu PVcom (PVBF) 10,775.37 1.0%
Quỹ mở cổ phiếu VNDAF (VNDAF) 11,891.17 7.2%
Quỹ mở trái phiếu VNDBF (VNDBF) 10,899.61 0.1%
Quỹ Đầu tư Trái phiếu NHCTVN (VTBF) 11,831.49 0.3%